હસવું નથી કરવાનો પ્રયાસ કરો

રાજીનામું આપ્યું
@
 


c-8k.com