હસવું નથી કરવાનો પ્રયાસ કરો

absentminded
@
 


c-8k.com