استعفا داد

استعفا داد


roadhog

roadhog


ژاپنی

ژاپنی


خوش بین

خوش بین


تیره بخت

تیره بخت


ازادی

ازادی


خداحافظی

خداحافظی


آسانسور

آسانسور


ناراحت

ناراحت


چرا؟

چرا؟