લગભગ

લગભગ


ઝડપી

ઝડપી


હાસ્યાસ્પદ

હાસ્યાસ્પદ


લગભગ

લગભગ


આઉચ

આઉચ


રક્ષણ

રક્ષણ


roadhog

roadhog


ટાઇટેનિક

ટાઇટેનિક


અરે

અરે


સ્થિર

સ્થિર