અલાર્મ ઘડિયાળ

અલાર્મ ઘડિયાળ


જડ

જડ


દબાવવામાં

દબાવવામાં


હોંશિયાર

હોંશિયાર


જાપાનીઝ

જાપાનીઝ


absentminded

absentminded


માવજત

માવજત


સ્લી

સ્લી


પર ચૂક

પર ચૂક


મદદ

મદદ