វិសេស

វិសេស


ជិះ

ជិះ


មួយ catapult

មួយ catapult


ចោរ

ចោរ


កន្លែងលាក់ខ្លួន

កន្លែងលាក់ខ្លួន


ដែលមានល្បឿនលឿន

ដែលមានល្បឿនលឿន


កីឡាកាយសម្ព័ន្ធ

កីឡាកាយសម្ព័ន្ធ


កំហុស

កំហុស


រង

រង


ស្តាប់

ស្តាប់