ផាវ

ផាវ


ខោ

ខោ


កំហុស

កំហុស


នឹកចេញនៅលើ

នឹកចេញនៅលើ


ស្តាប់

ស្តាប់


ងាយ

ងាយ


ហេតុអ្វីបានជា?

ហេតុអ្វីបានជា?


ជណ្តើរយន្ត

ជណ្តើរយន្ត


លា

លា


ផុយស្រួយ

ផុយស្រួយ