ប្រទេសជប៉ុន

ប្រទេសជប៉ុន


កន្លែងលាក់ខ្លួន

កន្លែងលាក់ខ្លួន


ផាវ

ផាវ


ទឹកជ្រោះ

ទឹកជ្រោះ


បង្គន់

បង្គន់


ជួយ

ជួយ


សំណាង

សំណាង


ស្តាប់

ស្តាប់


ការដេក

ការដេក


ចោរ

ចោរ