វិសេស

វិសេស


ប្រទេសជប៉ុន

ប្រទេសជប៉ុន


លោកអ៊ូច

លោកអ៊ូច


នាឡិការោទិ៍

នាឡិការោទិ៍


ការលេងហ្គេមនៅលើ

ការលេងហ្គេមនៅលើ


ជណ្តើរយន្ត

ជណ្តើរយន្ត


absentminded

absentminded


ឆ្លាត

ឆ្លាត


ហេតុអ្វីបានជា?

ហេតុអ្វីបានជា?


កក

កក