អត្មានិយម

អត្មានិយម


ឆ្លាត

ឆ្លាត


ខោ

ខោ


អាណិត

អាណិត


តូចចិត្ត

តូចចិត្ត


ក្តៅ

ក្តៅ


សុទិដ្ឋិនិយម

សុទិដ្ឋិនិយម


មិនមាន

មិនមាន


ជួយ

ជួយ


ការភ័យស្លន់ស្លោ

ការភ័យស្លន់ស្លោ