ឆ្លាត

ឆ្លាត


សងសឹក

សងសឹក


អាណិត

អាណិត


វិវរណៈ

វិវរណៈ


បង្គន់

បង្គន់


តុលាការ

តុលាការ


ការសោកស្តាយ

ការសោកស្តាយ


ការពារ

ការពារ


កក

កក


មួយ catapult

មួយ catapult