ការសោកស្តាយ

ការសោកស្តាយ


មួយ catapult

មួយ catapult


roulade

roulade


ការខ្មាស់អៀន

ការខ្មាស់អៀន


អត្មានិយម

អត្មានិយម


ឆ្កួត

ឆ្កួត


វិសេស

វិសេស


ដាយណូស័

ដាយណូស័


វិវរណៈ

វិវរណៈ


សេរីភាព

សេរីភាព