ឆ្កួត

ឆ្កួត


ជួយ

ជួយ


ឆ្លាត

ឆ្លាត


សំណាង

សំណាង


absentminded

absentminded


លាលែងពីតំណែង

លាលែងពីតំណែង


កន្លែងលាក់ខ្លួន

កន្លែងលាក់ខ្លួន


ជំរាបសួរ

ជំរាបសួរ


ងាយ

ងាយ


តុលាការ

តុលាការ