ಬಹುತೇಕ

ಬಹುತೇಕ


ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ


ನಿದ್ರೆಯ

ನಿದ್ರೆಯ


ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ


ವಿಫಲವಾಗುವಂತೆ

ವಿಫಲವಾಗುವಂತೆ


ಬೂಮರಾಂಗ್

ಬೂಮರಾಂಗ್


ತಡವಾಗಿ

ತಡವಾಗಿ


ಸವಾರಿ

ಸವಾರಿ


ಅದೃಷ್ಟ

ಅದೃಷ್ಟ


ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ

ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ