ವೇಗದ

ವೇಗದ


ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ

ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ


ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ


ಚಮತ್ಕಾರದ

ಚಮತ್ಕಾರದ


ಜಪಾನೀಸ್

ಜಪಾನೀಸ್


ಧ್ವನಿ

ಧ್ವನಿ


ಕಡಲುಗಳ್ಳರ

ಕಡಲುಗಳ್ಳರ


ಅವಮಾನ

ಅವಮಾನ


ಕಳ್ಳ

ಕಳ್ಳ


ದೋಷ

ದೋಷ