ಕೈಟ್

ಕೈಟ್


ಸ್ವಾರ್ಥಿ

ಸ್ವಾರ್ಥಿ


ಅದೃಷ್ಟ

ಅದೃಷ್ಟ


roadhog

roadhog


ಓಹೋ

ಓಹೋ


ಪ್ರತೀಕಾರ

ಪ್ರತೀಕಾರ


ಲಿಫ್ಟ್

ಲಿಫ್ಟ್


ವಿಷಾದ

ವಿಷಾದ


ಹಲೋ

ಹಲೋ


ಕ್ರೇಜಿ

ಕ್ರೇಜಿ