ದೋಷ

ದೋಷ


ಸ್ವಾರ್ಥಿ

ಸ್ವಾರ್ಥಿ


ಹಠಾತ್

ಹಠಾತ್


ತಡವಾಗಿ

ತಡವಾಗಿ


ಕಳ್ಳ

ಕಳ್ಳ


ಮೋಜುಗಾರ

ಮೋಜುಗಾರ


ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ

ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ


ಸವಾರಿ

ಸವಾರಿ


ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ

ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ


ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ