ದೋಷ

ದೋಷ


ಟಾಯ್ಲೆಟ್

ಟಾಯ್ಲೆಟ್


ಓಹೋ

ಓಹೋ


ಅಸಮಾಧಾನ

ಅಸಮಾಧಾನ


ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಧನ್ಯವಾದಗಳು


ಬಿಸಿ

ಬಿಸಿ


ವೇಗದ

ವೇಗದ


ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ

ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ


ದುರ್ಬಲವಾದ

ದುರ್ಬಲವಾದ


ಸ್ವಾರ್ಥಿ

ಸ್ವಾರ್ಥಿ