ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ


ಬಿಸಿ

ಬಿಸಿ


ಮಾಂಸಾಹಾರಿ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ


ಸವಾರಿ

ಸವಾರಿ


ಅವಮಾನ

ಅವಮಾನ


ಬುದ್ಧಿವಂತ

ಬುದ್ಧಿವಂತ


roulade

roulade


ಕಡಲುಗಳ್ಳರ

ಕಡಲುಗಳ್ಳರ


ಮೋಜುಗಾರ

ಮೋಜುಗಾರ


ಏಕೆ?

ಏಕೆ?