ಅಸಮಾಧಾನ

ಅಸಮಾಧಾನ


ಸಹಾಯ

ಸಹಾಯ


ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಧನ್ಯವಾದಗಳು


ಆಟದ ಮೇಲೆ

ಆಟದ ಮೇಲೆ


ಓಹೋ

ಓಹೋ


ಅಡಗುತಾಣದಿಂದ

ಅಡಗುತಾಣದಿಂದ


absentminded

absentminded


ಆಶಾವಾದಿ

ಆಶಾವಾದಿ


ಒಳಗಾಗುವ

ಒಳಗಾಗುವ


ವಿವೇಚನಾರಹಿತ

ವಿವೇಚನಾರಹಿತ