ಒಳಗಾಗುವ

ಒಳಗಾಗುವ


ರಾಜೀನಾಮೆ

ರಾಜೀನಾಮೆ


ದುರ್ಬಲವಾದ

ದುರ್ಬಲವಾದ


ಹಾಗೆ

ಹಾಗೆ


ಲಿಫ್ಟ್

ಲಿಫ್ಟ್


ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ


ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ


ಧ್ವನಿ

ಧ್ವನಿ


ಟೈಟಾನಿಕ್

ಟೈಟಾನಿಕ್


ಅವಮಾನ

ಅವಮಾನ