ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ

ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ


ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ


Aaah!

Aaah!


ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ

ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ


ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ


ಬುದ್ಧಿವಂತ

ಬುದ್ಧಿವಂತ


ಏಕೆ?

ಏಕೆ?


ಕ್ರೀಮ್

ಕ್ರೀಮ್


ರಕ್ಷಿಸಲು

ರಕ್ಷಿಸಲು


ಪಲಾಯನ

ಪಲಾಯನ