ವೇಗದ

ವೇಗದ


ವಿಷಾದ

ವಿಷಾದ


ಓಹ್

ಓಹ್


ಬಹುತೇಕ

ಬಹುತೇಕ


roulade

roulade


enigme

enigme


ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ


ಶೃಂಗಾರ ಸಾಧನ

ಶೃಂಗಾರ ಸಾಧನ


ಹಲೋ

ಹಲೋ


ಬೈ ಬೈ

ಬೈ ಬೈ