ಕವಣೆ

ಕವಣೆ


ವೇಗದ

ವೇಗದ


ಬಿಸಿ

ಬಿಸಿ


ದುರ್ಬಲವಾದ

ದುರ್ಬಲವಾದ


ಚಮತ್ಕಾರದ

ಚಮತ್ಕಾರದ


absentminded

absentminded


ಆಶಾವಾದಿ

ಆಶಾವಾದಿ


ಜಲಪಾತ

ಜಲಪಾತ


ರಕ್ಷಿಸಲು

ರಕ್ಷಿಸಲು


ಬೈ ಬೈ

ಬೈ ಬೈ