ದುರ್ಬಲವಾದ

ದುರ್ಬಲವಾದ


ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ

ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ


ಡೈನೋಸಾರ್

ಡೈನೋಸಾರ್


ಕ್ರೇಜಿ

ಕ್ರೇಜಿ


ಅದೃಷ್ಟ

ಅದೃಷ್ಟ


ಬಹುತೇಕ

ಬಹುತೇಕ


ಕಳ್ಳ

ಕಳ್ಳ


firecracker

firecracker


ಅದೃಷ್ಟ

ಅದೃಷ್ಟ


ಧ್ವನಿ

ಧ್ವನಿ