ಕ್ರೀಮ್

ಕ್ರೀಮ್


ಬೂಮರಾಂಗ್

ಬೂಮರಾಂಗ್


ಅದೃಷ್ಟ

ಅದೃಷ್ಟ


ಬುದ್ಧಿವಂತ

ಬುದ್ಧಿವಂತ


ಕೈಟ್

ಕೈಟ್


ವಿದಾಯ

ವಿದಾಯ


ಲಿಫ್ಟ್

ಲಿಫ್ಟ್


ಬೈ ಬೈ

ಬೈ ಬೈ


ವಿದಾಯ

ವಿದಾಯ


ಕೇವಲ

ಕೇವಲ