ಜಪಾನೀಸ್

ಜಪಾನೀಸ್


ಧ್ವನಿ

ಧ್ವನಿ


ವಿವೇಚನಾರಹಿತ

ವಿವೇಚನಾರಹಿತ


ಕಳ್ಳ

ಕಳ್ಳ


ಸವಾರಿ

ಸವಾರಿ


ರಾಜೀನಾಮೆ

ರಾಜೀನಾಮೆ


absentminded

absentminded


ಬೈ ಬೈ

ಬೈ ಬೈ


ದುರ್ಬಲವಾದ

ದುರ್ಬಲವಾದ


ವಿಷಾದ

ವಿಷಾದ