ಒಳಗಾಗುವ

ಒಳಗಾಗುವ


ರಕ್ಷಿಸಲು

ರಕ್ಷಿಸಲು


ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ


ವಿಫಲವಾಗುವಂತೆ

ವಿಫಲವಾಗುವಂತೆ


ಓಹ್

ಓಹ್


firecracker

firecracker


ಬಹುತೇಕ

ಬಹುತೇಕ


ಅಸಮಾಧಾನ

ಅಸಮಾಧಾನ


ಪ್ರತೀಕಾರ

ಪ್ರತೀಕಾರ


ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ

ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ