ಕಳ್ಳ

ಕಳ್ಳ


ಲಿಫ್ಟ್

ಲಿಫ್ಟ್


ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ

ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ


ಆಟದ ಮೇಲೆ

ಆಟದ ಮೇಲೆ


ಬಹುತೇಕ

ಬಹುತೇಕ


ಮೋಸದ

ಮೋಸದ


ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ

ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ


ಕೈಟ್

ಕೈಟ್


ಕರುಣೆ

ಕರುಣೆ


ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ