ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ

ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ


ಹಾಗೆ

ಹಾಗೆ


ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ


ಹಲೋ

ಹಲೋ


ಒತ್ತಿದರೆ

ಒತ್ತಿದರೆ


firecracker

firecracker


ದುಃಸ್ವಪ್ನ

ದುಃಸ್ವಪ್ನ


ಕ್ರೀಮ್

ಕ್ರೀಮ್


ಬೂಮರಾಂಗ್

ಬೂಮರಾಂಗ್


absentminded

absentminded