ಅದೃಷ್ಟ

ಅದೃಷ್ಟ


ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ

ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ


ರಾಜೀನಾಮೆ

ರಾಜೀನಾಮೆ


ಕಳ್ಳ

ಕಳ್ಳ


ಅಮೂಲ್ಯ

ಅಮೂಲ್ಯ


ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ


ದರಿದ್ರ

ದರಿದ್ರ


ಮೆದುಳಿನ

ಮೆದುಳಿನ


ವೇಗದ

ವೇಗದ


ತಡವಾಗಿ

ತಡವಾಗಿ