പരിഭാന്തി

പരിഭാന്തി


ആദ്യാക്ഷരം

ആദ്യാക്ഷരം


ദുര്ബലമായ

ദുര്ബലമായ


വരാനുള്ള

വരാനുള്ള


ഉയര്ത്തുന്നവന്

ഉയര്ത്തുന്നവന്


വിട

വിട


തോട്ടകൃഷി

തോട്ടകൃഷി


ആപല്മണിനാദം

ആപല്മണിനാദം


തലച്ചോറ്

തലച്ചോറ്


ജീ

ജീ