കപടമായ

കപടമായ


കായികാഭാസി

കായികാഭാസി


ചമയം

ചമയം


ദുര്ബലമായ

ദുര്ബലമായ


ഹിമനിപാതം

ഹിമനിപാതം


കളി

കളി


മിക്കവാറും

മിക്കവാറും


തലച്ചോറ്

തലച്ചോറ്


പട്ടം

പട്ടം


കള്ളന്

കള്ളന്