ജീ

ജീ


absentminded

absentminded


വളരെ വൈകി

വളരെ വൈകി


സാര്ത്ഥപരമായ

സാര്ത്ഥപരമായ


വച്ചാ

വച്ചാ


ആദ്യാക്ഷരം

ആദ്യാക്ഷരം


നന്ദി

നന്ദി


ശബ്ദം

ശബ്ദം


ഏകാധിപതി

ഏകാധിപതി


ദൈവീക

ദൈവീക