വലഞ്ഞും

വലഞ്ഞും


ദുര്ബലമായ

ദുര്ബലമായ


ഭാഗമുള്ള

ഭാഗമുള്ള


ഇവരോ

ഇവരോ


കായികാഭാസി

കായികാഭാസി


ഓടിപ്പോകും

ഓടിപ്പോകും


ശുഭാപ്തിവിശാസമുള്ള

ശുഭാപ്തിവിശാസമുള്ള


രാജി

രാജി


ശ്ശോ

ശ്ശോ


നീതി

നീതി