जवळजवळ

जवळजवळ


संवेदनाक्षम

संवेदनाक्षम


मदत

मदत


दु: ख

दु: ख


त्रुटी

त्रुटी


हुकूमशहा

हुकूमशहा


आशावादी

आशावादी


गूढ

गूढ


फटका

फटका


Freerunning

Freerunning