दुस-यावर केलेली कारवाई आपल्यावरच उलटणे

दुस-यावर केलेली कारवाई आपल्यावरच उलटणे


हुशार

हुशार


झोप

झोप


जपानी

जपानी


hideout

hideout


मलई

मलई


गुडबाय

गुडबाय


ढाल

ढाल


लोट

लोट


गरम

गरम