ဝမ်းနည်း

ဝမ်းနည်း


ဂွတ်ဘိုင်

ဂွတ်ဘိုင်


သနားခြင်း

သနားခြင်း


စိတ်နောက်သော

စိတ်နောက်သော


ဗျာဒိတ်ကျမ်း

ဗျာဒိတ်ကျမ်း


ဒိုင်း

ဒိုင်း


အမှား

အမှား


brute

brute


ဒီနောဆီးယား

ဒီနောဆီးယား


အဓိပ်ပါယျမရှိသော

အဓိပ်ပါယျမရှိသော