ပုန်းခိုနေသောနေရာ

ပုန်းခိုနေသောနေရာ


ကျိုးလွယ်သော

ကျိုးလွယ်သော


ကုနျဓါတျလှေးခါး

ကုနျဓါတျလှေးခါး


လွတ်လပ်ရေး

လွတ်လပ်ရေး


Freerunning

Freerunning


အပေါ်ထွက်လက်လွတ်

အပေါ်ထွက်လက်လွတ်


လိမ်မာသော

လိမ်မာသော


အဘိုးထိုက်သော

အဘိုးထိုက်သော


ထိုက်သောအပြစ်အလျောက်

ထိုက်သောအပြစ်အလျောက်


လောက်လွှဲ မှနေ.

လောက်လွှဲ မှနေ.