မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေခြင်း

မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေခြင်း


အသားစား

အသားစား


Press

Press


လျင်မြန်စွာ

လျင်မြန်စွာ


ဝမ်းနည်း

ဝမ်းနည်း


အသံက

အသံက


absentminded

absentminded


အကူအညီ

အကူအညီ


ဒီနောဆီးယား

ဒီနောဆီးယား


အရှက်ကွဲခြင်း

အရှက်ကွဲခြင်း