မုန့်

မုန့်


အဘ

အဘ


ဘားဂျွမ်းမယ်

ဘားဂျွမ်းမယ်


အပေါ်ထွက်လက်လွတ်

အပေါ်ထွက်လက်လွတ်


ပူသော

ပူသော


အလန့်တကြားဖြစ်ခြင်း

အလန့်တကြားဖြစ်ခြင်း


အသားစား

အသားစား


အသံက

အသံက


ကုနျဓါတျလှေးခါး

ကုနျဓါတျလှေးခါး


သနားခြင်း

သနားခြင်း