सौंदर्य

सौंदर्य


बुमर्याङ

बुमर्याङ


भाग्न

भाग्न


अलविदा

अलविदा


लाज

लाज


Catapult

Catapult


absentminded

absentminded


मा बाहिर सम्झना

मा बाहिर सम्झना


सवारी

सवारी


susceptible

susceptible