ਐਲੀਵੇਟਰ

ਐਲੀਵੇਟਰ


ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਪਰੇਸ਼ਾਨ


ਹੈਲੋ

ਹੈਲੋ


'ਤੇ ਖੁੰਝ

'ਤੇ ਖੁੰਝ


ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ

ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ


ouch

ouch


ਵਰਗੇ

ਵਰਗੇ


ਹਾਸੋਹੀਣੇ

ਹਾਸੋਹੀਣੇ


ਹੈਰਾਨੀ

ਹੈਰਾਨੀ


ਨਿਣਜਾਹ

ਨਿਣਜਾਹ