ਨਿਣਜਾਹ

ਨਿਣਜਾਹ


ਭੱਠਾ

ਭੱਠਾ


ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ

ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ


ਸੁਪਨੇ

ਸੁਪਨੇ


ਬਚੇ

ਬਚੇ


ਪਾਗਲ

ਪਾਗਲ


ਹਾਸੋਹੀਣੇ

ਹਾਸੋਹੀਣੇ


ਨਾ

ਨਾ


ਜਪਾਨੀ

ਜਪਾਨੀ


ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ

ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ