ਭੱਠਾ

ਭੱਠਾ


ਕੀਮਤੀ

ਕੀਮਤੀ


ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ

ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ


ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਪਰੇਸ਼ਾਨ


ਲਗਭਗ

ਲਗਭਗ


ਸੁਆਰਥੀ

ਸੁਆਰਥੀ


ਇਸੇ?

ਇਸੇ?


enigme

enigme


'ਤੇ ਖੁੰਝ

'ਤੇ ਖੁੰਝ


ਪਟ

ਪਟ