ਬਦਲਾ

ਬਦਲਾ


ਨਾ

ਨਾ


ਲਗਭਗ

ਲਗਭਗ


ਨਾਜ਼ੁਕ

ਨਾਜ਼ੁਕ


ਡਕੈਤ

ਡਕੈਤ


ਅਚਾਨਕ

ਅਚਾਨਕ


ਅਲਵਿਦਾ

ਅਲਵਿਦਾ


ਵਰਗੇ

ਵਰਗੇ


ਹੈਲੋ

ਹੈਲੋ


ਧੰਨਵਾਦ

ਧੰਨਵਾਦ