ਅਲਾਰਮ ਕਲਾਕ

ਅਲਾਰਮ ਕਲਾਕ


ਪਟ

ਪਟ


ਬਹੁਤ ਦੇਰ

ਬਹੁਤ ਦੇਰ


ਭੇਤ

ਭੇਤ


ਦੱਬੀ

ਦੱਬੀ


enigme

enigme


ਹੈਰਾਨੀ

ਹੈਰਾਨੀ


ਭੱਠਾ

ਭੱਠਾ


ਦੀ ਮਦਦ

ਦੀ ਮਦਦ


ਸੁਆਰਥੀ

ਸੁਆਰਥੀ