ਲਗਭਗ

ਲਗਭਗ


ਮਾਸਾਹਾਰੀ

ਮਾਸਾਹਾਰੀ


ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼

ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼


ਫ਼੍ਰੋਜ਼ਨ

ਫ਼੍ਰੋਜ਼ਨ


ਹਾਸੋਹੀਣੇ

ਹਾਸੋਹੀਣੇ


ਬਦਲਾ

ਬਦਲਾ


ਅਲਾਰਮ ਕਲਾਕ

ਅਲਾਰਮ ਕਲਾਕ


ਡੈਡੀ

ਡੈਡੀ


ਇਸੇ?

ਇਸੇ?


ਪਟ

ਪਟ