ਤਰਸ

ਤਰਸ


roulade

roulade


ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਪਰੇਸ਼ਾਨ


ਗਲਤੀ

ਗਲਤੀ


ਡੈਡੀ

ਡੈਡੀ


ਆਵਾਜ਼

ਆਵਾਜ਼


ਵਰਗੇ

ਵਰਗੇ


aaah!

aaah!


ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼

ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼


ਸਵਾਰੀ

ਸਵਾਰੀ