ਬਦਲਾ

ਬਦਲਾ


ਸੁਆਰਥੀ

ਸੁਆਰਥੀ


ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ

ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ


ਜਪਾਨੀ

ਜਪਾਨੀ


ਧਮਾਕੇ

ਧਮਾਕੇ


ਅਲਾਰਮ ਕਲਾਕ

ਅਲਾਰਮ ਕਲਾਕ


ਨਿਣਜਾਹ

ਨਿਣਜਾਹ


ਸਾਵਧਾਨ

ਸਾਵਧਾਨ


ਹੈਲੋ

ਹੈਲੋ


ਕਰੀਮ

ਕਰੀਮ