ਪਤੰਗ

ਪਤੰਗ


ਪਾਗਲ

ਪਾਗਲ


ਅਫ਼ਸੋਸ

ਅਫ਼ਸੋਸ


ਚਲਾਕ

ਚਲਾਕ


ਡਰ

ਡਰ


ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ

ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ


ਅਚਾਨਕ

ਅਚਾਨਕ


ਆਵਾਜ਼

ਆਵਾਜ਼


ਬਚੇ

ਬਚੇ


sly

sly