ਡਰ

ਡਰ


ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ

ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ


ਸੁਆਰਥੀ

ਸੁਆਰਥੀ


ਸ਼ਿੰਗਾਰ

ਸ਼ਿੰਗਾਰ


ਭੇਤ

ਭੇਤ


ਕਰੀਮ

ਕਰੀਮ


ਝਰਨੇ

ਝਰਨੇ


ਅਫ਼ਸੋਸ

ਅਫ਼ਸੋਸ


roadhog

roadhog


ਡਕੈਤ

ਡਕੈਤ