විදුලි සෝපානය

විදුලි සෝපානය


දිය ඇල්ල

දිය ඇල්ල


වැඩේ ඉවරයි

වැඩේ ඉවරයි


ඒ ඇයි?

ඒ ඇයි?


නිදහස

නිදහස


උදව්

උදව්


යුක්තිය

යුක්තිය


ouch

ouch


පලිහ

පලිහ


පුදුම

පුදුම