ක්රීම්

ක්රීම්


සර්ව ශුභවාදී

සර්ව ශුභවාදී


නින්ජා

නින්ජා


යුක්තිය

යුක්තිය


පරක්කු

පරක්කු


උදව්

උදව්


ප්රපාතයේ

ප්රපාතයේ


සොරෙකු

සොරෙකු


දක්ෂ

දක්ෂ


ආත්මාර්ථකාමී

ආත්මාර්ථකාමී