ජපන්

ජපන්


සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වන

සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වන


ඔබට ස්තුතියි

ඔබට ස්තුතියි


කනගාටුව

කනගාටුව


අවාසනාවන්ත

අවාසනාවන්ත


උදව්

උදව්


දෝෂයක්

දෝෂයක්


නින්ද

නින්ද


ගුහාවක්

ගුහාවක්


මුහුදු කොල්ලකරුවන්ගේ

මුහුදු කොල්ලකරුවන්ගේ