ගුහාවක්

ගුහාවක්


නින්ජා

නින්ජා


අහිමි

අහිමි


ආත්මාර්ථකාමී

ආත්මාර්ථකාමී


වේගයෙන්

වේගයෙන්


පරෙස්සම් සහගත

පරෙස්සම් සහගත


සරුංගල්

සරුංගල්


අති

අති


ගෙවතු වගාව

ගෙවතු වගාව


බාහිර පෙනුම

බාහිර පෙනුම