සොරෙකු

සොරෙකු


ගුහාවක්

ගුහාවක්


හලෝ

හලෝ


උණුසුම්

උණුසුම්


මාංශ භක්ෂක

මාංශ භක්ෂක


විදුලි සෝපානය

විදුලි සෝපානය


මොළයේ

මොළයේ


අහස් කූරක්

අහස් කූරක්


ඩයිනොසෝර

ඩයිනොසෝර


වැසිකිළි

වැසිකිළි