තතු

තතු


වැනි

වැනි


පිස්සු

පිස්සු


ලජ්ජාව

ලජ්ජාව


absentminded

absentminded


ආත්මාර්ථකාමී

ආත්මාර්ථකාමී


කලබල

කලබල


roulade

roulade


උදව්

උදව්


සොරෙකු

සොරෙකු