සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වන

සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වන


ක්රීම්

ක්රීම්


කනගාටුව

කනගාටුව


උදව්

උදව්


බිය

බිය


තාත්තා

තාත්තා


පලා

පලා


අභිරහස

අභිරහස


විදුලි සෝපානය

විදුලි සෝපානය


ඔබට ස්තුතියි

ඔබට ස්තුතියි