ප්රපාතයේ

ප්රපාතයේ


අති

අති


නපුරු සිහිනයක්

නපුරු සිහිනයක්


පංච

පංච


සරුංගල්

සරුංගල්


යුක්තිය

යුක්තිය


දක්ෂ

දක්ෂ


සර්ව ශුභවාදී

සර්ව ශුභවාදී


පිස්සු

පිස්සු


මාංශ භක්ෂක

මාංශ භක්ෂක