අභිරහස

අභිරහස


ක්රීම්

ක්රීම්


බිඳෙන සුලු

බිඳෙන සුලු


කලිසම්

කලිසම්


නින්ද

නින්ද


එලාම් ඔරලෝසුව

එලාම් ඔරලෝසුව


ශීත කළ

ශීත කළ


ශබ්ද

ශබ්ද


කැටපෝලයක්

කැටපෝලයක්


වැනි

වැනි