ක්රීම්

ක්රීම්


උදව්

උදව්


ඒකාධිපතියා

ඒකාධිපතියා


බාහිර පෙනුම

බාහිර පෙනුම


ඔබට ස්තුතියි

ඔබට ස්තුතියි


පිස්සු

පිස්සු


සර්ව ශුභවාදී

සර්ව ශුභවාදී


සොරෙකු

සොරෙකු


ඒ ඇයි?

ඒ ඇයි?


තාත්තා

තාත්තා