විදුලි සෝපානය

විදුලි සෝපානය


කනගාටුව

කනගාටුව


පලිහ

පලිහ


ශීත කළ

ශීත කළ


හලෝ

හලෝ


roulade

roulade


වේගයෙන්

වේගයෙන්


අපොයි

අපොයි


ක්රීම්

ක්රීම්


හදිසියේ

හදිසියේ