අපොයි

අපොයි


Acrobat

Acrobat


හලෝ

හලෝ


මුහුදු කොල්ලකරුවන්ගේ

මුහුදු කොල්ලකරුවන්ගේ


යුක්තිය

යුක්තිය


පිස්සු

පිස්සු


දිය ඇල්ල

දිය ඇල්ල


aaah!

aaah!


සර්ව ශුභවාදී

සර්ව ශුභවාදී


පිස්සු

පිස්සු