මොළයේ

මොළයේ


ආත්මාර්ථකාමී

ආත්මාර්ථකාමී


ඔබට ස්තුතියි

ඔබට ස්තුතියි


අවාසනාවන්ත

අවාසනාවන්ත


බිඳෙන සුලු

බිඳෙන සුලු


සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වන

සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වන


තාත්තා

තාත්තා


කලබල

කලබල


දෘෂ්ටිය යනු දැක්මයි

දෘෂ්ටිය යනු දැක්මයි


සර්ව ශුභවාදී

සර්ව ශුභවාදී