නෑ

නෑ


ආයුබෝවන්

ආයුබෝවන්


පිස්සු

පිස්සු


පරෙස්සම් සහගත

පරෙස්සම් සහගත


නින්ද

නින්ද


ඔබට ස්තුතියි

ඔබට ස්තුතියි


පරක්කු

පරක්කු


දක්ෂ

දක්ෂ


ක්රීම්

ක්රීම්


ඒකාධිපතියා

ඒකාධිපතියා