පංච

පංච


දක්ෂ

දක්ෂ


නිදහස

නිදහස


වාසනාවන්ත

වාසනාවන්ත


ක්රීම්

ක්රීම්


බිඳෙන සුලු

බිඳෙන සුලු


absentminded

absentminded


වේගයෙන්

වේගයෙන්


ශීත කළ

ශීත කළ


ouch

ouch