ඒ ඇයි?

ඒ ඇයි?


ආයුබෝවන්

ආයුබෝවන්


හලෝ

හලෝ


කැටපෝලයක්

කැටපෝලයක්


සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වන

සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වන


තාත්තා

තාත්තා


ශීත කළ

ශීත කළ


උදව්

උදව්


උණුසුම්

උණුසුම්


ආත්මාර්ථකාමී

ආත්මාර්ථකාමී