නිදහස

නිදහස


absentminded

absentminded


කැටපෝලයක්

කැටපෝලයක්


ලජ්ජාව

ලජ්ජාව


ජපන්

ජපන්


මොළයේ

මොළයේ


කලිසම්

කලිසම්


ගුහාවක්

ගුහාවක්


වාසනාවන්ත

වාසනාවන්ත


තතු

තතු