ශබ්ද

ශබ්ද


enigme

enigme


නෑ

නෑ


හලෝ

හලෝ


Acrobat

Acrobat


roadhog

roadhog


දෝෂයක්

දෝෂයක්


අනුකම්පා

අනුකම්පා


කලිසම්

කලිසම්


පලා

පලා